Słownik Pojęć

Absorpcja energii słonecznej

Pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego. Absorpcja promieniowania słonecznego przechodzącego przez atmosferę zmienia rozkład widmowy światła docierającego do powierzchni Ziemi. Proces ten przyczynia się również do zmniejszenia mocy promieniowania w zależności od długości drogi optycznej jaką muszą pokonać fotony podczas przechodzenia przez powietrze.

Azymut

W fotowoltaice - południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu na sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni panelu PV od kierunku południowego.

Bilans energetyczny

Prosumenci oddając nadwyżki energii do sieci mogą liczyć na możliwość odebrania jej w postaci upustu na energię pobraną od operatora. Instalacje o mocy do 10 kW odbierają 80% energii wprowadzonej do sieci, natomiast dla instalacji o mocy powyżej 10 kW współczynnik ten wynosi 70%. Na rozliczenie nadwyżki prosumenci mają 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

Czysta energia

Energia odnawialna powstała przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Farma fotowoltaiczna

Naziemna bądź dachowa instalacja fotowoltaiczna. Jest to duża inwestycja, która generuje znacznie więcej mocy niż mikroinstalacja. Zwykle zajmuje zasadniczą powierzchnię (przynajmniej 2 hektary) i budowana jest przy ziemi. Energia wyprodukowana w takiej farmie przeznaczona jest wyłącznie do przekazania jej sieci energetycznej. Najlepiej jeśli teren będzie dość płaski, oddalony co najmniej o 200 metrów od linii energetycznych średniego napięcia oraz grunt będzie posiadał klasę IV lub gorszą.

Fotowoltaika

Dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Fotoogniwo

Przyrząd półprzewodnikowy przetwarzający energię promieniowania elektromagnetycznego na energię prądu stałego. Fotoogniwa słoneczne są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu (Si), germanu (Ge), selenu (Se). Zwykłe ogniwo słoneczne z krystalicznego krzemu ma nominalne napięcie ok. 0,5 wolta. Poprzez połączenie szeregowe ogniw słonecznych można otrzymać baterie słoneczne. Istnieją baterie z różną liczbą ogniw, w zależności od zastosowania, jak i od jakości ogniw.

Falownik

Falownik zwany również inwerterem to urządzenie przetwarzające prąd stały na prąd przemienny.

Konwersja fotowoltaiczna

Bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną zachodząca w ogniwach fotowoltaicznych.

Mikroinstalacja

Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Moc zainstalowana

Inaczej moc dyspozycyjna zainstalowanych urządzeń. Określa wartość potencjalnej wielkości energii elektrycznej możliwej do uzyskania przez instalację fotowoltaiczną.

Moduł fotowoltaiczny

Najmniejszy, w pełni środowiskowo zabezpieczony zestaw wzajemnie połączonych ogniw słonecznych. W większości modułów fotowoltaicznych materiałem półprzewodnikowym jest krzem w postaci płytek monokrystalicznych lub polikrystalicznych. Jego zadaniem jest przemiana światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną.

Nasłonecznienie

Suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na danej powierzchni np. w czasie godziny, dnia, roku na powierzchni 1m².

Natężenie promieniowania słonecznego

Chwilowa wartość gęstości mocy promieniowania słonecznego docierającej do m² powierzchni. Podawana jest zazwyczaj w [W/m²] lub [kW/m²].

NOCT

Normal Operating Cell Temperature, temperatura ogniwa w normalnych warunkach pracy, które zakładają: nasłonecznienie 800 W/m², temperatura otoczenia oświetlanego panelu +20°C, spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 (AM 1,5), prędkość wiatru 1m/s.

Ogniwo fotowoltaiczne

Nazywane niekiedy ogniwem słonecznym lub ogniwem PV. Jest to podstawowy element panelu fotowoltaicznego, który pod wpływem promieniowania świetlnego (naturalnego lub sztucznego) działa jak generator energii elektrycznej, czyli zamienia energię słoneczną w energię elektryczną.

Ogniwo monokrystaliczne

Zbudowane jest z monolitycznego kryształu krzemu, o kształcie walca i średnicy ok. 30 cm, pociętego na płytki o grubości 2-3 mm. Jako, że mają one pierwotnie kształt kolisty, aby wyeliminować znaczne straty materiału nie wycina się z nich kwadratów a ośmiokąty – stąd pochodzi ich charakterystyczny kształt.

Ogniwo polikrystaliczne

Ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu. Jako, że najlepszym kształtem dla ogniw jest kwadrat, pozwalający na szczelne pokrycie panelu materiałem półprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizują w prostopadłościennej kadzi po czym również tnie się je na cienkie płytki. Krystaliczna budowa uwidacznia się poprzez niejednolitą powierzchnię płytki i wraz z kwadratowym kształtem, stanowi charakterystyczną cechę tego typu ogniwa.

Off-Grid system

System fotowoltaiczny, który nie jest podłączony do sieci elektrycznej. Najczęściej wraz z baterią stanowi samodzielny system energetyczny.

On-Grid system

System fotowoltaiczny przyłączony do lokalnej sieci energetycznej.

OZE

Jest to skrótowe określenie na “odnawialne źródła energii”, czyli takie, których użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich niedoboru, ponieważ odnawiają się w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową, oraz energię wody, zarówno powierzchniowej jak i głębinowej.

Panel fotowoltaiczny

Zestaw umocowanych wzajemnie modułów, wstępnie zmontowanych i okablowanych, przewidzianych jako elementy możliwe do montowania w zestawach.

Prosument

Jest to uczestnik procesu prosumpcji, czyli użytkownikiem/konsumentem wytwarzającym produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie. Inaczej mówiąc, osoba, która wytwarza prąd na własny użytek (w domu prywatnym).

PV

Jest to skrót od słowa fotowoltaika.

Słoneczne ogniwo

Najmniejsza część płyty panelu fotowoltaicznego.

Instalacja podłączona do sieci

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej, z możliwością bezpłatnego późniejszego jej odbioru w 80%. Energia pobrana i oddana do sieci zliczana jest przez dwukierunkowy licznik energii.